Mateřská škola

Jsme vesnická mateřská škola, která byla postavena v roce 1984. Od roku 1999 se stala součástí zdejší základní školy a s účinností od 1. 1. 2001 je Základní škola a Mateřská škola Brumovice příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu. Jednotlivé třídy jsou využívány podle množství přihlášených dětí v daném školním roce. Většina dětí docházejících do mateřské školy je místních, ale každoročně máme i děti dojíždějící z okolních obcí.

Zápis do mateřské školy probíhá každoročně na jaře. Rodičovská veřejnost je na něj školou upozorněna plakáty a hlášením v obecním rozhlase a to i v okolních obcích. Děti jsou do mateřské školy přijímány zpravidla po dovršení tří let věku na základě žádosti jejich zákonných zástupců v souladu se zákonnými normami podle kritérií, vydaných ředitelkou školy.

V případě nenaplnění kapacity mateřské školy na začátku školního roku jsou přijímány děti i během roku nejvýše však do naplnění kapacity školy.

Budova mateřské školy je jednopatrová, umístěna v areálu rozlehlé, udržované zahrady, která má plno zákoutí a členitých prostor, kam se děti mohou uchýlit. Je v ní plno zeleně, hřiště na míčové hry, houpačky, průlezky, pískoviště, zahradní domky, lavičky na odpočinek a další zařízení, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Můžeme ji využívat po celý rok.

V budově jsou dostatečně velké třídy a herny, které tvoří přirozené prostředí pro spontánní hry a pohybové aktivity dětí a v odpolední době slouží k jejich odpočinku. Třídy s hernou jsou propojeny se sociálním zařízením i šatnou a tak umožňují dětem přirozený přechod bez zbytečného organizování. Členitost místností, jejich vybavení moderním nábytkem zohledňuje atropometrické potřeby dětí a vytváří podnětné prostředí pro práci s dětmi. 

Ve třídách je dostatečné množství účelně vybavených hracích koutů, které vytváří příznivé podmínky pro rozvíjení dětské spontaneity. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát i uklízet. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Stravu zajišťuje školní jídelna, která se nachází v budově mateřské školy a je také součástí základní školy jako mateřská škola.

Naší snahou je, aby atmosféra a prostředí v mateřské škole bylo vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, aby se v něm děti i dospělí cítily bezpečně, jistě, spokojeně. Nedílnou součástí života naší mateřské školy jsou tradice a rituály, které jí dodávají charakteristické rysy „rodiny”.

Připojené obrázky