Mimořádná opatření v MŠ

PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ BRUMOVICE V OBDOBÍ VE ŠK. R. 2020/21

 

Vzhledem k situaci COVID – 19 byly zpracovány podmínky na základě Metodického pokynu MŠMT ze dne 17. 8. 2020.

V případě zásadních změn budou školy a školská zařízení informována ze strany MŠMT a

MZČR. O případných závažných změnách bude MŠ Brumovice informovat.

 

PŘÍCHOD K MŠ A POHYB V PROSTORÁCH MŠ

 

Není vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy. MŠ

doporučuje pravidlo – zdržovat se v prostorách šatny co nejkratší dobu.

Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu dětí ve třídě.

Zakrytí nosu a úst – není povinné u dětí, u zákonní zástupců ano.

 

Škola bude upozorňovat zákonné zástupce dětí na příznaky infekčního

onemocnění. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy

Zákonní zástupci i další osoby minimalizují pobyt v MŠ. Dbejte pokynů zaměstnanců

MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly. Pokud budete vyzváni,

počkejte prosím venku nebo ihned opusťte prostor MŠ.

Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je

umístěna na hlavní chodbě při vstupu do MŠ.

Je doporučeno, aby si dítě před vstupem do třídy umylo řádně ruce (zajistí pracovník

MŠ).

Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umývárny, toalety a do třídy.

Děti si nesmí do MŠ nosit žádné hračky ani plyšáky.

Nošení roušek u zaměstnanců MŠ při kontaktu s doprovázejícími osobami je na jejich

dobrovolnosti a zvážení situace. Během výchovně vzdělávacího procesu

pedagogové roušky mít nebudou.

 

KONÁNÍ AKCÍ

 

Konání akcí není zakázáno. MŠ bude konat akce, které jsou nezbytné k plnění ŠVP.

Vždy je nutné přihlédnout k aktuální epidemiologické situaci.

 

PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčního onemocnění, včetně

COVID – 19. Tato povinnost vyplývá ze zákona o ochraně zdraví.

Postup p ři příznacích infekčního onemocnění:

Dítě vykazuje příznaky při příchodu do MŠ-pokud je doprovázející osoba

zákonný zástupce dítěte není dítě vpuštěno. Pokud není doprovázející osoba

zákonný zástupce, pedagog zákonného zástupce neprodleně informuje o nutnosti

bezodkladného vyzvednutí dítěte.

Dítě vykazuje příznaky v průběhu přítomnosti v MŠ – dítěti je poskytnuta rouška

a je umístěno do izolační místnosti v přízemí. Zákonný zástupce je

neprodleně informován a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte.

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola má povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je

předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu že chybí většina těchto dětí. MŠ

přizpůsobí distanční vzdělávání dětí vždy po individuální domluvě se zákonnými

zástupci dětí. (Např., jakým způsobem bude probíhat předávání materiálů, pokynů

jejich individuální podmínky.

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ

 

Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.

Nebude umožněn samoobslužný odběr příborů, nalévání polévky, nalévání nápoje ke

svačinám.

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pokud je určitému dítěti, nařízena karanténa a MŠ není uzavřena – úplata se hradí.

Pokud KHS nebo MZd uzavře MŠ, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo

přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje distanční

vzdělávání.

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MŠ,

PRAVIDLA A OPATŘENÍ PRO ÚKLID MŠ.

 

Škola je vybavena rouškami, jednorázovými rukavicemi, bezkontaktním teploměrem,

dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou virucidní aktivitou, dezinfekčními a

čistícími prostředky s virucidní aktivitou.

Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.

Minimalizovat kontakt s doprovázejícími osobami.

Dezinfikovat ruce.

Osušovat ruce papírovými ručníky.

Dezinfikovat prostory MŠ (zejména sociálních zařízení, kliky dveří

Provádět důkladný úklid všech prostor MŠ.

Průběžně větrat všechny prostory MŠ.

Pravidelně vynášet odpadkové koše.

K dezinfekci a úklidu je určena provozní pracovnice, která byla seznámena

s používáním a aplikací úklidové dezinfekce a prostředků.

Praní prádla provádět při teplotě nad 60 stupňů.

Podmínky provozu MŠ Brumovice se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budou všichni zúčastnění neprodleně informováni.